środa, 20 stycznia 2016

Korono moja!

στεφανον 

Greckie słowo w polskim tłumaczeniu w Nowym Testamencie występuje jako: korona, wieniec, Szczepan

Występuje 28 razy w NT (dla porównania: Tymoteusz 24x, Paweł 98x, Alleluja 4x, Albowiem 400x)


Systematyka wybranych wersetów zawierających słowo  στεφανον wg znaczenia w aspekcie nagrody okupionej męczeńską śmiercią Chrystusa. A także w aspekcie prób i doświadczeń zwieńczonych zwycięstwem. I wreszcie w aspekcie dumy i radości duchowego ojca z sukcesów wiary duchowych dzieci. Chodzi tu np. o apostoła Pawła i jego zbory, a także rodziców i dzieci, ewangelistę i nawróconych, nauczyciela i uczniów. 
Spisałem z myślą o moich dzieciach: Zachowujcie słowa żywota ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem - lekka przeróbka Flp.2.16

Ciekawe, że tym samym słowem określamy koronę cierniową Pana Jezusa, koronę jako nagrodę, koronę jako nakrycie głowy, koronę jako dumę oraz jest to imię pierwszego chrześcijańskiego męczennika. Implikuje to szereg zależności. Np. Chrystus w koronie cierniowej (uplecionej przez rzymskich żołnierzy) jest zapowiedzią przyszłej chwały i zwycięstwa nad śmiercią; cierpienia i doświadczenia są koroną cierniową wierzącego; życie i imię Szczepana jest światłem, przykładem, wzorem , świadectwem i proroctwem, że to, co niechciane, wyszydzane i często znienawidzone na tym świecie, przyozdobione będzie w koronę w przyszłym życiu. Korona jaką znamy od średniowiecza oraz wcześniej złoty wieniec to atrybuty władzy królewskiej. Biegi, zapasy, boks… W sporcie jak i w chrześcijańskim życiu nie ma zwycięstwa bez dobrej, strategicznej walki, bez nauki, ćwiczeń i rozwoju.

I uplecioną z ciernia koronę włożyli na głowę jego, a trzcinę dali w prawą rękę jego, i upadając przed nim na kolana, wyśmiewali się z niego i mówili: Bądź pozdrowiony, królu żydowski! Mat. 27,29, także Mk, J

Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów, chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go, wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane; widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Hebr.2,7-9

On zaś (Szczepan), będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej  i rzekł: Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Dz.7,55

Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Jk.1,12

Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Obj. 2,10

A wokoło tronu dwadzieścia cztery trony, a na tych tronach siedzących dwudziestu czterech starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. Obj.4,4
Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni. Obj.17,14

A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nieznikomy. 1Kor.9,25
Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeżeli nie walczy prawidłowo. 2Tym.2,5

Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem; a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego.2Tm.4,7-8

Korona, wieniec w sensie zwieńczenia sukcesem owocnej pracy świadczy o głębokiej radości, satysfakcji, pewnego rodzaju dumy, jaka przepełnia apostoła widzącego rozwój zboru, który założył; ojca widzącego ciągły wzrost wiary swoich dzieci. Ciężka praca, łzy i pot nie poszły na marne. I nigdy nie idą. Praca Pańska zawsze ma sens.

Bo któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste, wy jesteście chwałą naszą i radością. 1Tes.2,19

Spójnik „bo” świadczy, że wcześniej była jakaś przyczyna pochwały i wyznania Pawła: A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. 1 Tes. 2,13

Podobnie w Liście do Filipian spójnik „przeto” określa, że jest silny związek pomiędzy zachęceniem do wytrwałości, a modlitwą Pawła. Można by sparafrazować myśl apostoła w taki sposób: Modlę się o was, zależy mi na was, chcę abyście umieli rozróżniać dobro od zła, jestem pewny, że Chrystus was nie opuści, dlatego też (w związku z tym) zróbcie wszystko co się da, żeby trwać w Nim. Przeto, bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu, umiłowani. Flp.4,1

Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam, zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc, za społeczność waszą w ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd, mając tę pewność, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. (…) I o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie, abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga. Flp.1,3-11

Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Flp.3,20

Ukoronowane wytrwanie w Objawieniu Jana: Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego Obj.3,11


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz